KULLANICI SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1-) KONUSU:
İş bu sözleşmenin konusu, Müşteriye satışının yapıldığı seyahat servislerinin ifa şekli ile tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.
2-) FİYAT VE ÖDEME ŞEKLİ
Verilen hizmetlerin toplam fiyatına tüm vergiler dahildir. 
Bu bedel, hizmeti sağlayan tedarikçinin (konaklama, uçuş, transfer veya tur sağlayan firmanın) belirlediği ödeme şekline göre,
1.    Rezervasyon anında kredi kartı ile
2.    EFT/Havale ile belirtilen banka hesaplarına
3.    İlgili konaklama veya ulaştırma hizmeti anında ödenebilir.
Ödemenin sözleşme ile hemen veya sonradan yerinde hizmetin ifası sırasında yapılacak tutarları, alışveriş sepetinde şimdi ödenecek ve yerinde ödenecek ifadeleri ile net bir şekilde belirtilecektir.

4-) HIZMET TANITIM BİLGİLERİ:
Seyahat ve turizm hizmetinin detaylı tanıtımı, hizmet ile ilgili tanıtım sayfasında mevcuttur.

5-) DEVİR
Yapılan konaklama hizmetlerinde devir hakkı, hizmet sağlayıcının belirlediği kurallara göre sağlanır; bu durumda müşteri en az 14 (On dört) gün önceden talebini hizmet sağlayıcıya bildirmelidir.

6-) İPTAL, DEĞİŞİKLİK VE CAYMA HAKKI
Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. 

Tüketici, cayma süresinin geçmesinden sonra rezervasyonunu kendisinin veya 1. derecede akrabalarının 10 (on) günlük mutat iştigaline engel rahatsızlıklarını ve ölümlerini tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak resmi rapor ile belgelemesi halinde iptal edebilir, bu durumda  TÜKETİCİ ‘ye o ana kadar ödediği ücretinin tamamı iade edilir.
TÜKETİCİ, konaklama hizmetini iptal güvence bedeli ile alması durumunda konaklamanın yapılacağı tarihten 3(üç) iş günü öncesine kadar iptal talebinde bulunarak ödemiş olduğu bedelin tamamını talep edebilir. TÜKETİCİ, konaklama hizmetini iptal güvence bedeli ile alması durumunda konaklamanın yapılacağı tarihten 3(üç) iş günü öncesine kadar iptal talebinde bulunarak ödemiş olduğu bedelin tamamını talep edebilir.

7-) OTELİN SÖZLEŞMEYİ FESHETMESİ:
Liberty Hospitality Group’ un haklı nedenler olmaksızın keyfi olarak sözleşmeyi feshetmesi halinde, tüketici uğradığı zarar oranında tazminat hakkına sahip olur. Sözleşmenin feshi, Liberty Hospitality Group gerekli tüm özeni göstermiş olmasına rağmen, mücbir sebeplerden kaynaklanması halinde tüketicinin tazmin hakkı doğmaz.

8-) BİLDİRİM SÜRESİ:
Tüketici, sözleşmenin hiç ya da gereği gibi ifa edilmemesi halini, hizmetin ifa edilmesi gerektiği ya da ifa edildiği tarihten itibaren en geç 7 (yedi) gün içerisinde ilgili hizmet sağlayıcısına ve Liberty Hospitality Group'a bildirmek zorundadır.

9-) SORUMLULUK:
Liberty Hospitality Group, sözleşmeden doğan yükümlülüklerin hiç ya da gereği gibi ifa edilmemesinden dolayı sorumludur. Ancak sözleşmenin hiç ya da gereği gibi ifa edilmemesi tüketicinin veya 3.kişilerin kusuruna veya mücbir bir sebebe dayanıyorsa, otel sorumlu tutulamaz. 

10-) MÜCBİR SEBEPLER:
Liberty Hospitality Group, her türlü olumsuz hava koşulları, yol engeli, grev, terör, sis, fırtına, savaş, savaş ihtimali, tabi afetler, devletler arası ilişkilerde yaşanan değişiklik ve olumsuz gelişmeler, halk hareketleri, öngörülemez teknik hususlar, iflas, mücbir sebepler gibi iradesi dışında oluşan sebeplerden dolayı konaklamayı iptal veya tehir edebilir. Bu durumda Liberty Hospitality Group hiçbir şekilde sorumlu değildir ve tüketici hiçbir hak ve alacak talebinde bulunamaz.

11-) BAGAJ :
Kokan , akan, yanıcı veya patlayıcı vasıfları olan veya çevresine rahatsızlık veren eşyalar ile kesici, delici ve ateşli silahlar ve her çeşit hayvan, otelin ayrıca ve açıkça yazılı izin olmadan taşıt araçlarına ve konaklanacak tesislere alınmazlar.
Liberty Hospitality Group personelinin ağır kusurundan kaynaklanan bagaj kaybı veya hasarı durumunda kaybolan veya hasar gören bagajın içinde bulunan eşyaların maddi ve manevi değer ile sair vasıf ve özellikleri gözetilmeksizin gezinin toplam bedeli içinde ulaşıma isabet eden tutarın %50’lik kısmı kaybolan eşya sahibine ödenir. Liberty Hospitality Group, tüketici tarafından kendisine yazılı olarak kıymetleri ile birlikte deklare edilerek teslim edilmiş eşyanın her türlü kaybından, hasarından ve çalınmasından en çok gezinin bedeli kadar sorumludur.

12-) DİĞER HÜKÜMLER:
Tüketici, hizmetin kusurlu olduğundan bahisle oteli terk etmesi halinde, oteli terk ettiğini terk esnasında Liberty Hospitality Group yetkilisine sebepleri ile birlikte yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi halde tüketici, oteli haklı bir neden olmaksızın terk etmiş sayılmış ve hizmeti alıp kullanmış addolunur.
Tüketicinin şikayetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak yetkiliye bildirmesi, iyi niyetli tüketicinin özen borcudur. Tüketici' nin şikayetçi olduğu halde hizmeti sonuna kadar kullanması, şikayetçi olduğu hususlar ile ilgili ikame hizmet ve bedel iadesi gibi tazminat haklarını ortadan kaldırır.
Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu geziye katılan tüketici (ler) de, kendi adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri tüketici(ler) ile bu sözleşmeyi okuyup kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. Buna rağmen, tüketici (ler) in sözleşmede bizzat imzalarının olmadığı gerekçesiyle otelin aleyhine açmış olduğu dava ve takipler nedeni ile ve otelin tüketiciye bu sözleşmede yazılı hususlar dışında bir bedel ya da tazminat ödemek zorunda kalması halinde, otelin sözleşmede imzası bulunan tüketici(ler) ye ödemiş olduğu işbu tutarlar için rücu hakkı mahfuzdur. Tüketiciler, imzalamış olmasalar dahi taraflar arasında geçerli olacak bu sözleşme şartlarını katalog ve ilanlar nedeni ile öğrenmiş olup otelde bu sözleşme şartlarında konaklamayı kabul ve taahhüt etmişlerdir.
13-) YÜRÜRLÜK:
Tüketici, bu sözleşmede bahsi geçen hizmetin nitelikleri, satış fiyatı ödeme şekli ve fiyatların geçerlilik tarihi ile ifaya ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder. 
İş bu sözleşme, Müşterinin Tüketicinin onaylaması ile yürürlüğe girecek olup taraflarca yürürlük tarihinin onaylama tarihi olacağı kabul edilmektedir. Tüketici, bu sözleşmeyi okumadan ve onaylamadan web sistemi içerisinde kademe atlayamayacak olup bu sözleşmeyi okumak mecburiyetindedir. Bu sözleşme, hizmetin Tüketici tarafından alınması ve tüketilmesi ya da herhangi bir şekilde iptale konu olması halinde son bulur.

14-) YETKİLİ MAHKEME:

Bu sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların çözümünde konaklama yapılacak otelin bulunduğu Antalya, Fethiye veya Kuşadası Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
Yukarda belirtilen ve 14 (on dört) maddeden oluşan, işbu sözleşme, tüketici tarafından okunarak kabul edilmiş ve onaylanmıştır.